F60-F69: Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna

Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna

I nedanstående och följande text samt länkar kommer att beskrivas en rad störningar och beteendemönster som ofta blir varaktiga  och som framstår som ett uttryck för patientens karakteristiska livsstil och hållning till sig själv och andra. Några av dessa störningar och beteendemönster uppstår tidigt i individens utveckling. Specifika personlighetsstörningar är djupt genomgripande och varaktiga beteendemönster som manifesterar sig som  onyanserade reaktioner på en mängd personliga och sociala situationer. De är ofta, men inte alltid, förenade med olika grader av subjektivt lidande och nedsatt social funktionsförmåga. Dessa är uttalade störningar i individens personlighetsstruktur och beteendemönster. Störningarna påverkar åtskilliga områden av personligheten och är nästan alltid förbundna med subjektivt obehag och sociala svårigheter. 
 

Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna (ICD 10)

icd.internetmedicin.se/diagnos/F60-F69-Personlighetsstorningar-och.html

Diagnoskoder - ICD 10 - Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10

Personlighetsstörning - Psykologiguiden 

www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=139&Personlighetsstorning

Personlighetstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Svenska Psykiatriska Föreningen

www.svenskpsykiatri.se/care/clinical/personlighetsstorn_kliniskariktl.pdf

Personlighetsstörning - Infoteket om funktionshinder

https://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Psykiska-funktionsnedsattningar1/Vad-ar-en-personlighetsstorning-och-vad-kan-man-gora/

Psykporten

https://www.mielenterveystalo.fi/sv/Pages/default.aspx

Internmedicin

www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4850

Psykiska sjukdomar

psykiska-sjukdomar.se/

Vetenskap & hälsa

www.vetenskaphalsa.se/

1177 – Vårdguiden

www.1177.se/Vastra-Gotaland/

Web4health

web4health.info/

Stockholms Läns Sjukhusområde

psykiatri.sll.se/

Svenska Psykiatriska Föreningen

WWW.svenskpsykiatri.se

Vuxna och psykisk ohälsa

WWW.vuxnaochpsykiskhalsa.se

Medinskt

WWW.medinsikt.se

________________________________________________________________________________________________________________________________

Personlighetsstörning (exempel från ett flertal olika personlighetstörningar "blandat")

Personligheten är ett stabilt och bestående mönster av tankar, känslor, inre upplevelser och beteende som kännetecknar individens kultur och dess unika livsstil samt hur personen anpassar sig till den. Kombinationen av personlighetsdrag och mönster varierar mellan olika individer. Alla människor är unika och har sina egna förmågor och svagheter. Men när mönstret är stabilt avvikande och personlighetsdragen så oflexibla att individen får ett påtagligt lidande som dessutom ger problem i sociala och yrkesmässiga situationer kan individen lida av en personlighetsstörning. Symtomen visar sig ofta redan i ungdomen eller i tidigt vuxenliv och det finns tio olika typer av personlighetsstörningar som delas upp i olika grupper.

Den första gruppen beskriver udda eller excentriska störningar:

- Paranoid personlighetsstörning gör personen extrem känslig för misslyckanden. Är lättkränkt, misstolkar omgivningen, ältar oförrätter och tolkar omgivningens motiv som illasinnade personliga förolämpningar. De har återkommande grundlösa misstankar som ger en överdrivande föreställning om sin egen betydelse. I deras förhållande är svartsjuka vanlig och de vill styra den nära relationen. Vissa blir rättshaverister och driver långvariga processer och andra engagerar sig i fanatiska sekter och grupper med samhällsfientliga värderingar. Vid stress kan personen reagera med en kortare psykos då det finns en genetisk risk.

- Schizoid personlighetsstörning gör att personen ofta har en fantasivärld med själviaktagelser. Personen vill inte ha sociala kontakter och har få eller inga vänner. De har svårt att uttrycka känslor och verkar likgiltiga, kyliga och känner sällan glädje inför aktiviteter och föredrar att utföra dem på egen hand. Saknar ofta lust och intresse att ha en sexuell relation och vid påfrestning och vid stress kan en kortvarig psykos förekomma då det kan finnas en betydande genetisk ärftlighet om det finns schizofreni samtidigt i familjen.

- Schizotyp personlighetsstörning saknar vänner och känner obehag och ångest i nära relationer. Saknar oförmåga i sociala situationer, och upplevs av omgivningen som udda och talet kan vara egendomligt utan att vara osammanhängande. De upplever att de har magiska egenskaper som att se in i framtiden, sysslar med parapsykologiska fenomen samt upplever att de har telepatiska förmågor. Även här finns det en ärftlig komponent med schizofreni i familjen.

Den andra gruppen beskriver dramatiska, emotionella, eller oberäkneliga störningar:

- Antisocial personlighetsstörning eller psykopati. Beteendet visar sig redan före femton års ålder genom djurplågeri och aggressivitet. I fortsatt vuxet liv har personen en svag moralisk utveckling där de saknar respekt, de  nonchalerar och kränker andras upplevelser och sociala normer. Personen manipulerar, luras och ljuger. Dessutom finns en oförmåga att planera och de agerar vårdslöst med bristande respekt för egna och andras säkerhet. Omgivningen uppfattar de här personerna på olika sett, allt från känslokall och föraktfull till charmfull och förförisk. Män har oftare denna personlighetsstörning och cirka 1-3% av befolkningen har antisocial personlighetsstörning, och många är kriminella och 70% återfinns i kriminalvården. Denna störning behöver inte medföra brottslighet utan återfinns ofta hos socialt framgångsrika personer på höga poster i näringslivet, där de tar sig fram genom att utnyttja andra människor och de manipulerar omgivningen för sina egna syften och vinning.

- Emotionell instabil personlighetsstörning (EIP) innebär svårigheter att hantera sina egna och andras känslor. Kaotiska relationer och ett extremt svartvitt tänkande.

- Histrionisk personlighetsstörning har ett orimligt stort behov av att befinna sig i centrum och få uppmärksamhet. Om de inte gör det kan de känna sig nedvärderade och är känsliga för kritik. De är överdrivet känslosamma där de ger känslouttryck genom dramatiska, livliga gester och är flirtigt förföriska och har uppseendeväckande klädval. Är lättpåverkade av andra människor men är förtroliga mot människor med auktoritet.

- Narcissistisk personlighetsstörning har en grandios självbild och en hög uppfattning om sin egen betydelse. Tror sig ha en stor talang, överskattar sin förmåga och förväntar sig beundran och privilegier. Tillbaka till omgivningen visar de arrogans och utnyttjar andra efter behov. Kritik eller motgång kan utlösa vredesutbrott.

Den sista gruppen beskriver räddhågade störningar:

- Fobisk personlighetsstörning är socialt hämmade redan som barn och har en känsla av otillräcklighet, rädsla för kritik och negativa omdömen. Detta kan förvärras av ogillande eller kritik. Undviker sociala kontakter och har ett hämmat tal och kroppsspråk av rädsla för att inte vara omtyckt eller bli avvisad. Har en svag självbild och engagerar sig ogärna i olika aktiviteter då det finns risk att inte bli accepterad och att det kan uppstå pinsamma situationer.

- Osjälvständig personlighetsstörning vill bli omhändertagna och har rädsla att bli övergivna. De vill ha stöd från föräldrar eller sin partner för att ta beslut. Låter andra ta initiativ och ansvar, samt har svårt att stå för sin åsikt. Gör saker som de inte vill och tycker är fel hellre än säga nej, och står hellre ut medfysisk och psykisk misshandel än att leva ensamma.

- Tvångsmässig personlighetsstörning vanligtvis män har ett överdrivet  ordentligt och prestationsinriktat levnadssätt. Perfektionismen stör förmågan att slutföra ett projekt. Överdrivet engagerad i sitt arbete så familjelivet och fritiden försummas. Snål mot sig själv och andra som utmynnar i överdriven sparsamhet och svårighet att slänga saker fast man samlar på nya hela tiden. Har svårt att visa uppskattning och kärlek till omgivningen.